Przypominamy, że dziś (24-10-2022 r., poniedziałek) odbędzie się sesja Rady Gminy Stare Juchy, na którą zwyczajowo zaprasza przewodniczący Pan Robert Andrzej Kozłowski.

Plan sesji przedstawia się następująco:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2022r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

4. Wystąpienie ( gości zaproszonych) Posła na Sejm RP Wojciecha Kossakowskiego.

5. Informacja dyrektora szkoły o przygotowaniu ZSS w Starych Juchach do nowego roku szkolnego

    2022/2023 – ref . Dyr. ZSS A. Lewicki.

6. Informacja z przebiegu sezonu turystycznego oraz imprez towarzyszących 2022r – ref. Dyrektor

    BCIiK Stare Juchy  A. Cybulski.

7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 rok   –  ref. Kierownik GOPS

    M. Romatowska.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez

    radnych gminy za rok 2021.

9. Informacja Wójta Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników

    samorządowych za 2021 rok.

C. Część uchwałodawcza:

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Starych Juchach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX.63.2015 Rady Gminy Stare Juchy

    z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Starych Juchach – ref. M. Romatowska Kierownik GOPS.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz

     na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony

    – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia dla Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie

      legalności sprawowania mandatu przez Radną Gminy Stare Juchy – ref. Przewodniczący Rady

     Gminy R. Kozłowski.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Stare Juchy na 2022r – ref.

    Skarbnik Gminy A. Ejsmont.

D. Statutowe elementy obrad: 

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i sprawy różne.   

16. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Kluczowym elementem tej sesji jest rozpatrzenie uchwały o legalności sprawowania mandatu Radnej Pani Wandy Hanusko. Liczymy na merytoryczne i zgodne z prawem rozwiązanie sprawy.