Drodzy Mieszkańcy, przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy Pan Robert Andrzej Kozłowski zaprasza na XXX Posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się dnia 30 marca 2022 roku o godzinie 9:00.

Zwyczajowo przyjęte jest, że godzinę przed sesją Rady Gminy (w tym przypadku o godzinie 8:00) odbywa się posiedzenie komisji gminnych, w którym też mamy prawo uczestniczyć.

Sesje Rady Gminy odbywają się w sali Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

Przypominamy, że w każdym zebraniu władzy samorządu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.


Porządek obrad wygląda następująco:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2022r. 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach za 2021r. ref. Kierownik GOPS M. Romatowska.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021r. oraz potrzeby na 2022 rok ref. Kierownik GOPS M. Romatowska.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja na temat realizacji uchwał rady gminy – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko. 

C. Część uchwałodawcza:

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Stare Juchy na 2022 rok  –  ref. Kierownik GOPS M. Romatowska.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Stare Juchy na lata 2022-2024 –  ref. Kierownik GOPS M. Romatowska.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

 Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stare Juchy na lata 2022-2026 –  ref. Kierownik GOPS M. Romatowska.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare Juchy w roku 2022”  – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – ref. Sekretarz Gminy K. Krawczuk.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie apelu – ref. Przew. Komisji Skarg Wniosków i Petycji P. Anulewicz. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa  – ref. Wójt  Gminy E. Jurkowska-Kawałko. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska – Kawałko.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na  czas oznaczony – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska – Kawałko.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na  czas oznaczony – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska – Kawałko.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska – Kawałko.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Juchy na lata 2022 -2028 – ref. Skarbnik Gminy A. Ejsmont.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Stare Juchy na 2022r – ref. Skarbnik Gminy A. Ejsmont.

D. Statutowe elementy obrad:  

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.     

21. Sprawy różne.    

22. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.