Wójt gminy Stare Juchy szuka pracownika na stanowisko ds. rozwoju gminy.

Aplikacje można składać do 9 grudnia b. r., do godziny 13.

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu wymagania do objęcia stanowiska nie są zbyt wygórowane, wystarczy:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
5) wykształcenie wyższe;
6) minimum 1 rok doświadczenia (staż pracy) w administracji samorządowej.

Wymagania dodatkowe ale nie konieczne dla kandydata to:

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w
szczególności:
a) ustawa o ochronie danych osobowych,
b) ustawy o samorządzie gminnym,
c) ustawy prawo zamówień publicznych,
d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
e) kodeks postępowania administracyjnego,
f) ustawy o finansach publicznych.
2) Umiejętność interpretacji i stosowania ww. aktów normatywnych oraz przepisów z
zakresu wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku.
3) Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność,
rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego
myślenia, kreatywność i systematyczność.
4) Preferowane doświadczenie w pracy na ww. stanowisku w jednostkach sektora
finansów publicznych.
5) Biegła znajomość obsługi komputera (oprogramowania pakietu MS Office.

Zachęcamy osoby chcące mieć stabilną pracę w Urzędzie Gminy do aplikowania na stanowisko.