Urząd Gminy przeprowadził otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w firmie wsparcia w roku 2022. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6, pkt. 15, pkt. 16, pkt. 17, art. 11, art. 13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XXV.180.2021 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 listopada 2021 roku, w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Zarządzeniem Nr 16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 lutego 2022 roku dotacje zostały udzielone na następujące działania:


  • Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełk

Zadanie: Chronimy zdrowie i pomagamy – wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 2022

Przyznana kwota dotacji: 20.000 zł


  • Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Podmiot: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

Zadanie: Działaj Lokalnie 2022

Przyznana kwota dotacji: 8.000 zł


Podmiot: Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach

Zadanie: Mikołajki 2022 w Gminie Stare Juchy

Przyznana kwota dotacji: 7.000 zł


  • Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Podmiot: STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ – SZELIGI – BUCZKI

Zadanie: Maraton Pieszo – rowerowo – kajakowy „Zorientuj się na EGO”

Przyznana kwota dotacji: 3.000 zł


Podmiot: Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku

Zadanie: Rozwój kolarstwa w Starych Juchach

Przyznana kwota dotacji: 7.300 zł


  • Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Podmiot: Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach

Zadanie: STARE JUCHY – GMINA Z ISKRĄ

Przyznana kwota dotacji: 7.000 zł

W następnej edycji zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do ubiegania się o wsparcie zadań realizowanych w Waszych miejscowościach. Takie wsparcie daje Wam możliwość zrobienia wielu rzeczy dla Waszej społeczności.