Fundusze sołeckie – czym są.

Zasady funduszu reguluje odpowiednia ustawa o funduszu sołeckiem (Dz.U. 2014 poz. 301), która to daje możliwość radzie gminy wyodrębnienia z z budżetu gminy finanse przeznaczone na fundusz. Rada gminy w drodze uchwały wyodrębnia taki fundusz lub nie. Uchwała powinna zostać podjęta najpóźniej do dnia 31 marca b. r. aby wyodrębnić fundusz na następny rok budżetowy.

Fundusz nie jest funduszem celowym dlatego środki przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku do wójta danej gminy przez sołtysa w imieniu mieszkańców sołectwa, czyli służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wójt powinien do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazać sołtysom informację o wysokości przypadającym danym sołectwom środkach. W tym samym czasie wójt powinien przekazać do wojewody informację zbiorczą o środkach wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw. Taka informacja przekazana do wojewody daje możliwość zwrotu przez państwo części środków wydanych na w ramach funduszu sołeckiego dla gminy, która dopełniła tego obowiązku. Gmina uzyskuje zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej. W zależności od różnych składowych zwrot dla gminy może wynieść 40%, 30% lub 20% środków wydanych na fundusz.

Warunkiem przyznania dla sołectwa funduszu jest złożenie do wójta wniosku, który ustala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie
później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.