Sesje – sesjami, komisje – komisjami, do tego zarządzenia, obwieszczenia i ten cały nieszczęsny BIP. Niewielu z nas orientuje się w tym wszystkim i niewielu z nas ma na to czas. Dlatego właśnie śpieszymy z pomocą. Cykliczne artykuły, które będą się pojawiać na ten temat będą miały na celu wyjaśnienie wszystkich zawiłości lokalnego prawa ale też zwyczajów panujących w samorządzie. Powiemy Wam kto, jaką funkcje sprawuje i czym się zajmuje abyśmy byli świadomymi mieszkańcami. Liczymy także na Waszą aktywność w zadawaniu pytań, które pozwolą nam rozwijać listę tematów do podjęcia.

Na Wasze pytania czekamy pod adresem e-mail: kontakt@starejuchy.eu lub w wiadomościach na naszym FB „Stare Juchy-Wieści Gminne”

Najważniejszymi i podstawowymi dla nas dokumentami są Uchwały – są to tzw. akty prawa miejscowego, czyli dotyczące określonego obszaru, w naszym przypadku Gminy Stare Juchy. Akty prawa miejscowego jakimi są uchwały ustala rada gminy, czyli uchwala coś, podejmuje decyzje, postanawia coś w formie organu kolegialnego, czyli ustanawia prawo obowiązujące mieszkańców, pracowników urzędu gminy, pracowników jednostek podlegających pod urząd, a także sołectw i sołtysów.

Uchwały rady gminy podlegają kontroli przez sądy administracyjne i Trybunał Konstytucyjny. Nadzorowane są natomiast przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodę oraz regionalne izby obrachunkowe. Oczywiście każda z przywołanych instytucji podejmuje kontrolę lub nadzór w ramach swoich kompetencji.

Oczywiście nie wyczerpaliśmy w tych kilku zdaniach istoty uchwał rady gminy ale mamy nadzieje, że choć trochę przybliżyliśmy Wam ich znaczenie dla mieszkańców.

Zarządzenia – w formie zarządzenia, wójt określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego. Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu wykonującego uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto w formie zarządzenia, wójt jako organ gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy. Zarządzenia te jednak nie mają charakteru przepisów prawa miejscowego. Jednakże w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy prawa miejscowego mogą zostać wydane w formie zarządzenia. Wówczas zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Żeby Was nie zanudzić, w kolejnych artykułach będziemy wyjaśniać resztę ważnych dla nas pojęć, analizując przy tym ustanawianie prawa miejscowego i sprawdzimy co uchwalają nasi Radni.